Afgelopen zomer bleek eens te meer dat West-Brabant sterk afhankelijk is van aanvoer van Rijn- en Maaswater. Extra water ‘van buiten’ is nodig om te kunnen voorzien in de behoeften van landbouw, natuur, recreatie, scheepvaart en industrie. Dit najaar gaat de eerste schop de grond  in voor het project Roode Vaart-Zevenbergen dat extra aanlevering van zoetwater voor West-Brabant en Zeeland moet garanderen en tegelijkertijd water terugbrengt in het centrum van Zevenbergen, wat moet resulteren in een economische impuls. Een win-win.

De Roode Vaart is een kanaal in Noord-Brabant. Het verbindt de Mark via Zevenbergen en Moerdijk met het Hollandsch Diep en het herstellen en optimaliseren van de aanvoerroutes van zoetwater via de Roode Vaart is een belangrijke ‘geen spijt’ maatregel uit het Deltaplan Zoetwater in de Zuidwestelijke delta. In het verleden was het een belangrijke ader voor het handelsstadje Zevenbergen, maar de haven in het centrum werd in de jaren zeventig gedempt. Het kanaal bestond na het dichtgooien van de haven uit twee aparte delen: de Roode Vaart-noord en -zuid.

Een economische boost

In de loop van de vorige eeuw gingen er echter stemmen op om het water terug te brengen in het centrum van Zevenbergen, om zo het stadscentrum en de regio een (economische) boost te geven. Tegelijkertijd werd er door waterschappen, Rijk en provincies gesproken over verbetering van de zoetwatervoorziening in de regio Zuidwestelijke Delta en over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer (VZM). Het VZM voorziet aanliggende gebieden in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland in perioden met een neerslagtekort van zoetwater. Als het VZM zout wordt gemaakt is een alternatief nodig voor de aanvoer van zoetwater. Dat alternatief kan straks dus komen via De Roode Vaart, die zonder een besluit tot een zout VZM uitsluitend is bedoeld voor de zoetwatervoorziening in West-Brabant.

Prachtige doelen, met mooie resultaten voor meerdere partijen. En allemaal mogelijk door de Roode Vaart-noord en -zuid opnieuw te verbinden. Iets dat echter door geen van de partijen alleen voor elkaar te krijgen is. Conclusie: samenwerken dus, want dan ontstaat er een win-winsituatie. Zo wordt er straks extra zoetwater aangevoerd naar het Mark-Vlietsysteem, waarna het verder verdeeld kan worden over een groot deel van West-Brabant. Plus dat er dan ook een watersysteem is dat past in een robuuste zoetwatervoorziening bij een toekomstig zout VZM. En Zevenbergen heeft een aantrekkelijk centrum met een haven en stromend, schoon water, waarvan de hele regio kan profiteren.

Keuze: terugbrengen Roode Vaart

Aanvankelijk werd ook de optie bekeken om een kanaal om Zevenbergen heen te leggen. Het bleek een dure optie en een die ook nog eens extra problemen zou veroorzaken voor een toekomstig tuinbouwgebied ten oosten van Zevenbergen, want het water zou daar dan dwars doorheen lopen. Plus dat het dan maar de vraag zou zijn of die gewenste boost van het centrum bereikt zou worden. De keuze viel daarom op het terugbrengen van de Roode Vaart in het centrum van Zevenbergen.

Weer zoetwater door Zevenbergen

Wethouder Désirée Brummans (gemeente Moerdijk) laat weten: ‘De planning is dat dit najaar de schop echt in de grond gaat. Wanneer alles goed gaat dan stroomt eind 2019 het zoetwater weer door Zevenbergen en verder naar West-Brabant en kunnen we elkaar feliciteren met de realisatie van een fantastisch en duurzaam initiatief.’

Johan van den Hout (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) is blij met het project Roode Vaart-Zevenbergen: ‘Samen met alle betrokken regionale partijen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn we in overleg over wat nodig is voor een besluit over het Volkerak-Zoommeer. Ons doel is dat er eind 2018 ten eerste een besluit ligt over het jaar waarin we een zout Volkerak-Zoommeer met getij kunnen realiseren en de beschikbare middelen hiervoor. Ten tweede dat we afspraken hebben kunnen maken over de zoetwatermaatregelen die nodig zijn bij een zout Volkerak-Zoommeer en de bijbehorende financiën. We beseffen dat de aanpak van het Volkerak-Zoommeer onderdeel is van een veel breder pakket aan maatregelen om te zorgen voor een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater.’