Het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta is een tweede en afrondende fase ingegaan. Het project maakt deel uit van het Deltaplan Waterveiligheid en draagt tevens bij aan de zoetwatervoorziening.

Begin februari zette minister Cora van Nieuwenhuizen de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer in gang. De aanleg van de schutsluis is een belangrijke mijlpaal in Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta, dat al bijna een decennium loopt.

In 2009 besloot het Rijk de gefaseerde aanleg van de bypass in combinatie met de zomerbedverlaging bij Kampen op te nemen in haar programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Uit een studie bleek dat de combinatie van bypass en zomerbedverlaging de meest kosteneffectieve aanpak was. Een zomerbedverlaging over de gehele lengte van Zwolle tot Kampen (21 kilometer) zou risico’s meebrengen voor de drinkwatervoorziening en nadelige effecten hebben op de natuur in de uiterwaarden. Het zomerbed is daarom over een lengte van 7,5 kilometer verdiept.

Samenwerken

In 2016 gaf het rijk opdracht voor een versnelde planuitwerking voor de tweede fase van IJsseldelta. Via een bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Toekomstige eindbeheerders, Waterschap Zuiderzeeland (Drontermeerdijk), Rijkswaterstaat Midden-Nederland (Reeveschutsluis), de provincies Flevoland (N307 en Roggebotsluis) en Overijssel (N307, Roggebotsluis en Recreatieterrein) werken de verschillende projectonderdelen afzonderlijk, maar wel gecoördineerd, uit. Op basis daarvan zal het Rijk het projectbesluit nemen en moeten de projectonderdelen van IJsseldelta fase 2 eind 2022 zijn gerealiseerd in het kader van het Deltaprogramma. Daarmee zijn na 18 jaar de belangrijke doelstellingen uit het masterplan van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (zie onder) verwezenlijkt.

Schutsluis noodzakelijk

De nieuwe schutsluis in het Drontermeer is noodzakelijk voor de hoogwaterafvoer van de IJssel via de nieuwe bypass Reevediep ten zuidwesten van Kampen. Hij vervangt de verouderde kleinere Roggebotsluis. Samen met een nieuwe hogere brug met klep bij Roggebot, wordt het oponthoud voor de weggebruikers van de N307 en voor de beroeps- en recreatievaart op het Drontermeer als onderdeel van de Veluwerandmeren sterk verminderd.

Ook zorgt het verbeteren van de N307 tussen Roggebot en Kampen voor een betere doorstroming. Daarnaast zal de nieuwe sluis opgenomen worden in het wandel- en fietsnetwerk. Hierdoor ontstaan nieuwe interessante routes rond het Drontermeer op het grensvlak tussen Flevoland en Overijssel.

Om het Reevediep als hoogwatergeul te kunnen laten functioneren, zal een deel van de bestaande IJsseldijk (instroom) en de Roggebotsluis (uitstroom) moeten worden verwijderd.  Het noordelijk deel van het Drontermeer komt hierdoor onder rechtstreekse invloed van het IJsselmeer. De waterdynamiek neemt daardoor toe. Bij bestaande recreatieve voorzieningen moeten maatregelen genomen worden.

Nieuwe natuur

Met de afronding van fase 1 van het IJsseldelta-project volgend jaar, zijn niet alleen 17 km aan nieuwe dijken gelegd en een inlaat voor de hoogwaterveiligheid, maar is ook 350 hectare nieuwe (delta)natuur ontwikkeld.

Belangrijke aanvullingen op de naastgelegen Natura 2000-gebieden in de delta van de IJssel zijn een rietmoeras, natuurlijke graslanden en open water. Daarnaast wordt ruim 20 km aan nieuwe fiets- wandel- en struinpaden gerealiseerd op de dijken en in de nieuwe uiterwaarden.

Ook wordt er een vaarverbinding aangelegd die voor de kleinere recreatie(motor)vaart een luwe verbinding vormt tussen de IJssel en het Drontermeer. Watersporters kunnen daardoor bij slechte weersomstandigheden de lastige ronding van de IJsselmonding in het Ketelmeer vermijden.

Ten behoeve van agrarische structuurversterking zijn vrijwillige kavelruilen tot stand gebracht. Ook zijn er percelen buiten het Reevediep voor de landbouw beschikbaar gekomen. In de uitvoering is de zomerbedverlaging aan de aanleg van het Reevediep gekoppeld, waardoor ruim 2 miljoen kuub zand uit de IJssel direct is toegepast in de dijken. Als onderdeel van de zomerbedverlaging zijn bovendien in vijf uiterwaarden langs de IJssel tussen Zwolle en Kampen  natuurwaarden ontwikkeld of versterkt. In 2019 wordt  Ruimte voor de Rivier IJsseldelta fase 1 opgeleverd.

Excursies in het gebied rondom Deltacongres

Met eigen ogen zien hoe de IJssel meer ruimte krijgt door het Reevediep? Ruimte voor de Rivier IJsseldelta verzorgt een excursie in het gebied op woensdagmiddag 31 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. De provincie Overijssel biedt verder met alle betrokken partijen nog drie andere excursies aan in het gebied. Deze excursies zijn georganiseerd vanuit de regio rondom de dag van het Deltacongres om belangstellenden voorbeelden uit de praktijk te laten zien.

Welke excursies worden aangeboden:

  • Ruimte voor de Rivier IJsseldelta: laat je informeren over alle ontwikkelingen in het gebied en zie hoe de IJssel meer ruimte krijgt;
  • IJssel-Vechtdelta: maak kennis met water- en klimaatrobuuste projecten in en rondom de binnenstad van Zwolle en Climate Campus;
  • IJssel-Vechtdelta: bekijk in het gebied de waterrobuuste inrichting van de Kampereilanden (waterrobuust bouwen en boeren en aanleg overstroombare dijk) en bezoek de balgstuw bij Ramspol;
  • Ruimte voor de Vecht: neem een kijkje bij diverse projecten rondom de rivier de Vecht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Als er veel belangstelling is, wordt onderzocht of deze excursies ook op vrijdagochtend 2 november aangeboden kunnen worden.

Aanmelden is mogelijk tot en met 19 oktober 2018 via Paulus.Blom@overijssel.nl