Op donderdag 1 november vindt in de IJsselhallen in Zwolle het Deltacongres plaats. De Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer is trots dat de deltacommunity dit jaar neerstrijkt in de Hanzestad. 'Want', zo laat hij in een vraaggesprek met Deltanieuws weten, 'Zwolle is een échte deltastad.'

Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer is trots dat de deltacommunity dit jaar in zijn stad neerstrijkt.

Waterrobuust en klimaatbestendig bouwen is in Zwolle de norm, zoals bij nieuwbouwprojecten Kraanbolwerk en Weezenlanden langs de oude binnenstad. Het gaat echter niet vanzelf, benadrukt burgemeester Henk Jan Meijer. Maar als Zwollenaren iets willen, dan doen ze het, met vereende kracht. Hulp vanuit het Deltaprogramma is daarbij zeer welkom. Meijer is er trots op dat het negende Deltacongres in zijn stad neerstrijkt. Hij roept iedereen die zich met ruimte en water bezighoudt op om op 1 november naar de Hanzestad te komen.

Henk Jan Meijer: ‘We zeggen wel dat in de regio Zwolle het water van vijf kanten komt.'

Meijer: ‘We zeggen wel dat in de regio Zwolle het water van vijf kanten komt. Vanuit het IJsselmeer, dat in open verbinding staat met de Zwolse binnenstad die niet door dijken beschermd is. Vanuit de rivieren de IJssel en de Vecht en het Zwarte Water. Vanuit de Sallandse weteringen en het opstuwende grondwater in het achterland. En vanuit de lucht als het regent. Bij een noordwesterstorm wordt het IJsselmeerwater opgestuwd richting de stad. Maar vanuit de tegenovergestelde windrichting wil het water richting het IJsselmeer. Als het dan ook nog stortregent…. Al dat water komt samen in Zwolle. Dat maakt Zwolle een echte deltastad.'

Kortom, Zwolle is kwetsbaar…

'Het watersysteem in en rond Zwolle is uniek en kwetsbaar voor klimaatverandering. Door klimaatverandering nemen de extremen toe, zowel in droge als natte perioden. Dit vraagt van ons om na te denken over de toekomst. Dit doen we samen met bijvoorbeeld Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta. We werken aan dijkverbetering en maken ruimtelijke ontwikkelingen waterrobuust en klimaatbestendig.'

Centraal thema van DP2019 is Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Wat betekent klimaatverandering voor Zwolle?

'Tot de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 hadden we in Zwolle dagelijks te maken met eb en vloed. De open verbinding die er toen was met de Zuiderzee bestaat feitelijk nog steeds, al is dat nu een open verbinding met het IJsselmeer geworden. Zwolle wordt dus beschermd door de Afsluitdijk. Maar het peilbesluit dat in het kader van het Deltaprogramma genomen is en voorziet in een peilverhoging van 10 centimeter in de zomer, zou direct hogere maatgevende waterstanden en hoger grondwater betekenen in Zwolle.'

'Toen in 2010 de Commissie Veerman adviseerde om het IJsselmeerpeil met 1,5 meter te verhogen, gingen in Zwolle de alarmbellen af. Want met de buitendijkse binnenstad zou Zwolle compleet onderlopen en in de hele stad zou het grondwater sterk stijgen. Door de wake up call kreeg klimaatadaptatie topprioriteit in Zwolle en de samenwerking met de medeoverheden en partners werd hechter.'

Wat doet Zwolle om burgers en bedrijven wateroverlast en onveilige situaties te beschermen?

'Het Deltaprogramma heeft ons in de regio bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Dat willen we ombuigen naar weerbaar zijn en we willen de stad waterrobuust inrichten. Met de regionale overheden hebben we daar met het IJssel-Vechtdeltaprogramma al grote stappen in gemaakt. Een flink aantal ruimtelijke projecten is ontworpen vanuit het perspectief 2050 met extremer weer. Deze projecten worden daar ook daadwerkelijk op voorbereid, bijvoorbeeld Kraanbolwerk en Weezenlanden, twee woningbouwprojecten aan de rand van het centrum van de stad waar rekening is gehouden met hogere (grond)waterstanden en hoosbuien.'

Henk Jan Meijer: 'Een flink aantal ruimtelijke projecten in Zwolle is ontworpen vanuit het perspectief 2050 met extremer weer. Deze projecten worden daar ook daadwerkelijk op voorbereid, bijvoorbeeld Kraanbolwerk.'

‘Met de verbreding vanuit Ruimtelijke Adaptatie realiseren we ons dat we het als overheden niet alleen kunnen doen. Binnen de Climate Campus hebben we ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden bij elkaar gebracht om te versnellen en vooral ook tot slimmere oplossingen te komen. We noemen het ook wel de 'Nieuwe Deltawerken', van regenwaterschutting tot stormvloedkering.'

Wat is er Zwols aan de Zwolse aanpak?

'In Zwolle is de aard redelijk bescheiden, tegelijkertijd weten we zaken op en aan te pakken. We gaan het gewoon doen. Niet wachten op regelgeving of sturing van bovenaf. Daar waar mogelijk, kansen benutten die zich vandaag voordoen. Net iets verder kijken dan de norm van vandaag. Toch kan zo’n proces best moeizaam en taai zijn en kost het vaak net iets meer tijd, geld en energie om een project dat al loopt om te buigen naar een waterrobuust en klimaatbestendig project. Hulp daarbij vanuit het Deltaprogramma is zeer welkom.'

‘Het Deltacongres draagt bij aan het verwezenlijken van het Deltaprogramma. Het heeft zich de laatste jaren bewezen als dé plek waar je moet zijn om te leren, delen en discussiëren over de opgaven op het gebied van water in ons land. Daarom roep ik iedereen op om op 1 november naar Zwolle te komen. Ik kijk uit naar een inspirerend congres.'

Voor meer informatie over het Deltacongres en aanmelden: klik hier