Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft de afgelopen jaren een innovatief dijkversterkingsprogramma neergezet met gedeelde ambitie en een tijdshorizon tot aan 2050 voor de alliantie van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Doel is om de waterkeringen in Nederland aan de nieuwe normen te laten voldoen, zoals afgesproken in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Goede resultaten zijn behaald: er is een samenwerkingsregeling opgesteld, er zijn financiële afspraken gemaakt, procedures voor programmeren, begroten, beschikken en begeleiden zijn ontwikkeld en er is een alliantie geformeerd.

De stuurgroep van het HWBP is tevreden over het resultaat dat tot nu toe met het programma bereikt is en ziet tegelijkertijd dat er een nieuwe fase aanbreekt. De opstartfase is voorbij, het programma ontwikkelt zich richting een uitvoerende fase waarbij vanaf 2020 het aantal projecten en kilometers sterk toeneemt. Die versnelling is nodig omdat bij eerdere toetsingsrondes ruim 1100 kilometer dijk is afgekeurd en met de komst van de nieuwe risiconormen komt daar naar verwachting nog eens 800 kilometer bij. In 2050 moeten al deze dijken weer op orde zijn.

Op stoom

Om de opgave te halen moeten we van 25 kilometer naar 50 kilometer dijkversterking per jaar. Die versnelling komt binnen handbereik. Daarmee komt de uitvoering van het HWBP meer op stoom en gaat het programma richting de uitvoeringsfase. Dat vraagt echter iets van alle samenwerkingspartners voor de projectorganisaties, samenwerking en toepassing van innovaties. De wens is een sterke alliantie en een stabiel en voorspelbaar programma. Het is daarom nodig om op langere termijn consistenter te programmeren, begroten, sturen en te verantwoorden. Met dit besef hebben alliantiepartners de afgelopen tijd met elkaar besproken hoe dat te realiseren. Een integraal verbeterplan is opgesteld en wordt tot en met Q1 2019 uitgevoerd. Verbeterpunten zijn onder andere het integreren van de programma’s HWBP en HWBP, de primaire processen en het vereenvoudigen van de sturing en verantwoording.

Nieuwe directie

Daarnaast heeft de stuurgroep een nieuwe directie voor deze volgende fase aangesteld. Richard Jorissen en Erik Kraaij die de afgelopen jaren het programma geleid hebben, zwaaien op 1 juli af. Op de Dijkwerkersdag, afgelopen 7 juni in Den Bosch, namen de 600 aanwezigen met een staande ovatie afscheid van hen. Tegelijkertijd werd de nieuwe directie voorgesteld. Erik Wagener, afkomstig van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Eric Withaar, afkomstig van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud gaan het stokje overnemen. Wagener: ‘Het is een prachtig programma en ik vind het een absolute prestatie van wat er in korte tijd binnen het programma en met de alliantie bereikt is. De waterschappen en Rijk brengen hiermee de waterveiligheid in Nederland echt naar een hoger plan. Ik vind het een eervolle taak om samen met Eric Withaar deze unieke samenwerking vanaf hier verder te gaan vormgeven.’

Samenwerken aan een sterke alliantie

De afgelopen jaren is een aantal taken van de programmadirectie meegegroeid met de organisatie. Denk aan beleidsvorming, opleidingen, kennismanagement en toepassing van innovaties. Wagener: “Om te zien hoe zij bijdragen aan het programma zijn we in opdracht van de Stuurgroep momenteel bezig met een inventarisatie. Dit najaar houden we de rollen en verantwoordelijkheden tegen het licht en bepalen we – aan de hand van uitgangspunten - hoe we hiermee verder gaan en waar dit binnen de alliantie uitgevoerd wordt.” Een laatste succesfactor voor het programma is het smeden van een sterke alliantie. Hiervoor is samenwerking, betrokkenheid en eigenaarschap van elke samenwerkingspartner belangrijk. Wagener: “De potentie van de alliantie kan nog beter benut worden. Het is van belang dat we inzicht in elkaars belevingswereld hebben, dat we goede afspraken maken en transparant zijn in onze communicatie. Samen gaan we daar de komende tijd aan werken, want alleen dan gaan we die enorme opgave met elkaar halen.”