Utrecht en Gelderland maken werk van klimaatopgave

In de regio Utrecht hebben overheden de eerste stappen gezet om samen klimaatadaptief te werken. Tijdens een VNG-bijeenkomst in Utrecht, 15 februari, spraken bestuurders met elkaar over nut en noodzaak van klimaatadaptatie als onderdeel van gemeentebeleid. Eerder al tekenden diverse overheden in Utrecht een intentieverklaring om daadwerkelijk samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst. ‘Door kennis te delen op regionaal en nationaal niveau hopen wij dat de klimaatuitdagingen niet meer als een last, maar als een kans worden gezien’, legt Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de intentieverklaring uit.

In het Meanderziekenhuis in Amersfoort zetten 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, en Waterschap Vallei en Veluwe hun handtekening onder een klimaatmanifest. Deltacommissaris Wim Kuijken nam het manifest in ontvangst.

Onderdeel van klimaatadaptatie is de strategie van meerlaagsveiligheid: samen nadenken over hoe de regio de gevolgen van een overstroming vanuit de Lek kan beperken.

Waterschappen, de provincie, gemeenten in de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat tekenden op 15 februari een intentieverklaring, waarin de samenwerking is beklonken. Jansen op de Haar: ‘Voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering is een langetermijnuitdaging die de publieke sector samen met bedrijven en bewoners moet aangaan. Het biedt de kans voor een betere leefomgeving.’

Manifest

In het Meanderziekenhuis in Amersfoort zetten 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, en Waterschap Vallei en Veluwe eerder al hun handtekening onder een manifest om samen te werken aan de opgaven rond klimaatadaptatie. Deltacommissaris Wim Kuijken was daarbij en nam het manifest in ontvangst.

In het manifest spreken de partijen af om de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in het gebied in beeld te brengen en daar gezamenlijk concrete doelen en acties aan te verbinden. De aanpak voor ruimtelijke adaptatie in het gebied is integraal, met aandacht voor natuur, cultuurhistorie, recreatie en voor klimaatmitigatie: een regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Vrijblijvendheid voorbij

Volgens Wim Kuijken zijn de intentieverklaring en het manifest prachtige voorbeelden van regionale samenwerking, waarbij de zo noodzakelijke verbinding tussen water en ruimte ook écht tot stand komt. ‘We realiseren ons hier in Nederland steeds meer dat iedereen aan de slag moet om Nederland weerbaar te maken tegen extreem weer. Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en deze regionale doorvertaling zorgen we samen voor de versnelling en intensivering die nodig is. De vrijblijvendheid voorbij.’

Springplank naar de toekomst

In Utrecht en in Gelderland wordt al geruime tijd samengewerkt en op vele terreinen wordt al actie ondernomen. Van het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel tot het aanleggen van retentie- en natuurgebieden en ‘groene schoolpleinen’. Met de Utrechtse intentieverklaring en het Gelderse manifest zetten de partijen nog een tandje bij. Dijkgraaf Tanja Klip, van Waterschap Vallei en Veluwe, sprak bij de ondertekening van het manifest over een ‘springplank naar de toekomst, waarbij in gezamenlijkheid nog een waterwereld te winnen is met slimme ideeën, verbinding van thema’s en het betrekken van nieuwe partners’