De stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. In juni van dit jaar brengt de stuurgroep een definitief advies uit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit.

In juni brengt de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een definitief advies uit aan de minister. Daarna neemt de minister een voorkeursbesluit. Begin februari stelde de stuurgroep, waaraan ook de gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep deelnemen, haar keuze uit. Zij wilde eerst het bezoek van de minister aan Varik afwachten. Bij dit bezoek kreeg de minister alle gezichtspunten toegelicht door bewoners, agrariërs en bestuurders.

Twee alternatieven

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 centimeter ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Hoe verder

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie op de gemeentehuizen in Tiel en Neerijnen, op het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel, in het provinciehuis in Arnhem en in Atelier Varik in Varik. Tevens is het in te zien via www.varik-heesselt.nl. Iedereen kan een reactie geven op het concept-voorkeursalternatief. Er wordt een inloopavond in het gebied georganiseerd en Atelier Varik is elke donderdag open voor vragen. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister.