Hoe houden we vaart in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma en versterken we gelijktijdig de verbinding met de omgeving en andere partners? Deze centrale vraag werd belicht in een bomvol theater Orpheus in Apeldoorn tijdens het zevende Nationaal Deltacongres.

Deltacommissaris Wim Kuijken refereerde tijdens zijn welkomstwoord aan de Nationale Klimaattop, een week eerder in Rotterdam: “We willen klimaatverandering tegengaan en er gelijktijdig op voorbereid zijn. Mitigatie en adaptatie zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille.”

Dagvoorzitter Inge Diepman (rechts) interviewt Wim Kuijken.

Videotoespraak van minister Melanie Schultz van Haegen

Bekijk de video op YouTube.

Minister Schultz van Haegen

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, kon het congres niet bijwonen. Zij was in de Tweede Kamer aanwezig bij de behandeling van de begroting van haar ministerie. In een videoboodschap blikte ze terug op een mooi jaar op het gebied van water en samenwerking. Met de nieuwe normen voor de primaire keringen en de start van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kijkt ze vol vertrouwen naar een klimaatbewuste toekomst.

Commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje verrichte de officiële opening van het congres.

Keynotespeech van het Sociaal en Cultureel Planbureau

De keynotespeech zou dit jaar worden gehouden door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was door ziekte helaas verhinderd. Adjunct-directeur Rob Bijl bleek een uitstekende vervanger. Bijl sprak over de betekenis van burgerparticipatie voor eigentijds overheidsbestuur. Belangrijk daarbij is het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Vooral bij achterblijvers in de samenleving staat dit onder druk. Bijl prees de manier waarop het Deltaprogramma burgerparticipatie vorm geeft en zei te hopen dat een volgend kabinet deze aanpak ook voor andere maatschappelijke kwesties gebruikt.

Speech

Download de speech van Rob Bijl, adjunst-directeur van het SCP.

Rob Bijl tijdens zijn keynotespeech.

Evaluatie Deltawet

Peter Veld, consultant bij ABDTOPconsult, besprak met dagvoorzitter Inge Diepman zijn positieve evaluatie van de Deltawet. Ook hij wees in zijn toespraak op het belang van burgerparticipatie in deze fase van het Deltaprogramma: “Treed burgers open tegemoet!”

Peter Veld.

Column Riek Bakker

Stedebouwkundige Riek Bakker sloot de plenaire opening af met een gesproken column. Zij gaf haar visie op ruimtelijke ontwikkelingen en het Deltaprogramma. Hoe zorgen we dat de vele miljarden die de komende jaren in de ruimtelijke ontwikkeling worden gestoken, klimaatbewust worden ingezet? Vooruit kijken, kansen grijpen en een verbindende visie volgen staan centraal. Zo ontwikkel je samen plannen én waterbewustzijn.

Riek Bakker.

Project De Doorbraak in het zonnetje

Elk jaar zet de deltacommissaris een persoon of project uit het Deltaprogramma ‘in het zonnetje’. Dit jaar koos Wim Kuijken voor het project de Doorbraak van waterschap Vechtstromen. Het project is een mooi voorbeeld van hoe je uiteenlopende opgaven in één integraal project kan verbinden. Een nieuwe waterloop van 13 kilometer in de omgeving van Almelo beperkt wateroverlast in de stad en gaat verdroging in de landbouw tegen. Gelijktijdig biedt de ecologische verbinding tussen Twente en de Sallandse Heuvelrug kansen voor planten, dieren en recreatie.

De Doorbraak is een onderdeel van de Klimaat Actieve Stedenband (KAS) Twente en het Living Lab, dat wordt ondersteund door het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Meer informatie staat op de website van De Doorbraak.

Deltacommissaris Wim Kuijken overhandigde de onderscheiding aan projectleider Henk Lansink, van waterschap Vechtstromen. Kuijken prees daarbij het geduld van Lansink. Het project heeft door zijn complexiteit een enorme doorlooptijd gekend; van de eerste plannen in 1999 tot de oplevering afgelopen september.

Was het zonnetje de eerste jaren een onderscheiding voor een persoon die zich extra verdienstelijk had gemaakt voor het deltaprogramma, tegenwoordig gaat de vaas naar een project dat zich onderscheidt op het gebied van innovatie, samenwerking en het gebruik van meekoppelkansen.

Projectleider Henk Lansink (rechts) ontvangt de traditionele vaas uit handen van deltacommissaris Wim Kuijken.

Videoverslag

Bekijk hieronder de nieuwsvideo van het Zevende Nationaal Deltacongres.

(Op een groot, wit doek staat: Welkom op het Nationaal Deltacongres. Hier werken we aan ons water. Binnen in een gebouw schudt Wim Kuijken mensen de hand. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Het Zevende Nationaal Deltacongres werd dit jaar gehouden in theater Orpheus in Apeldoorn.
Het congres werd geopend door Clemens Corneille de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
CLEMENS CORNEILLE: Drie. Twee. Eén.

(Op een scherm verschijnt: Zevende Nationaal Deltacongres geopend. Wim Kuijken:)

STUWENDE MUZIEK

WIM KUIJKEN: Het Deltaprogramma is in de fase van het uitwerken van beslissingen en het uitvoeren daarvan.
Daar gaan we nog een hele tijd over doen, want ik denk dat we tot 2050 bezig zijn bijvoorbeeld, met het op orde krijgen en het op niveau krijgen van onze dijkversterkingen en onze bescherming.
We moeten in de komende decennia de hele ruimtelijke inrichting gaan aanpassen want we zullen in dit land flexibeler moeten worden de extremen van de natuur, van het weer kunnen opvangen.
MARCO VERHOEF: Kijk, als we niks doen dan hebben we over 50 jaar echt een probleem.
Dat betekent dat we nu al moeten gaan bedenken: wat zou er over 50 jaar kunnen gebeuren?
Want als je dat pas gaat doen als het al gebeurd is dan ga je de put dempen als het kalf al verdronken is mooi spreekwoord, maar dat moeten we niet hebben.
Juist door die bewustwording nu te laten plaatsvinden bij de gemiddelde Nederlander, creëer je draagvlak om veranderingen te gaan aanbrengen en ervoor te zorgen dat je in de toekomst ook veilig blijft.
Toen ik in 2010 begon, had ik niet gedacht dat het zo'n ontwikkeling zou doormaken en met name de manier waarop al die partijen die een verantwoordelijkheid hebben in het domein van ruimte en water zich organiseren en verenigen op de doelen die we nastreven.
En iedereen snapt ze en iedereen verbindt zich eraan. Dat is vrij uniek, hoor.
VOICE-OVER: Tijdens het plenaire programma staat samenwerking en verbinding centraal.
ROB BIJL: Ook het Deltaprogramma heeft te maken met veel belangen die samenkomen.
De kritische succesfactor is de vertrouwensrelatie tussen overheid, bedrijven en burgers, bij de samenwerking in het programma.
Die samenwerking gaat steeds meer over projecten die in uitvoering komen en het Deltaprogramma heeft participatie hoog in het vaandel staan.
BIJL: Er zijn zo veel verschillen tussen burgers en niet alleen van hoe ze eruitzien maar ook wat ze kunnen, wat ze aankunnen en wat ze willen.
Dus als je het hebt over burgerparticipatie, lang niet alle burgers willen overal over meepraten, maar mensen willen wel geïnformeerd zijn.
Had u verwacht dat u zulke positieve resultaten zou moeten optekenen?
PETER VELD: Wat ik er een beetje als krantenlezer en een beetje in de overheid werkend van mee had gekregen had ik wel de indruk dat het vrij goed functioneerde maar dat het zeer goed zou worden dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
VOICE-OVER: Vier thema's werden tijdens verdiepende sessies verder besproken Watergovernance, Ruimtelijke adaptatie, Waterveiligheid en Zoetwater.

(Op een scherm staat: Hoe/wanneer kunnen studenten het best leren omgaan met deze nieuwe software. Maarten Van Toorn. Mensen zitten aandachtig te luisteren naar een spreker. Voor een volle zaal staan drie vrouwen. Tanja Klip-Martin:)

RUSTIGE MUZIEK

TANJA KLIP-MARTIN: Een heel belangrijk thema voor ons waterschap maar ook voor veel andere waterschappen is toch dat we in grote gezamenlijkheid de problemen moeten aanpakken.
Gezamenlijkheid met andere overheden dat noemen wij dan 'grensontkennend samenwerken' even niet kijken wat wiens verantwoordelijkheid is maar wat is het probleem en wie kan dat het beste aanpakken.
VOICE-OVER: Het project Doorbraak van projectleider Henk Lansink werd dit jaar door Wim Kuijken in het zonnetje gezet.
Als grote lof voor je werk.

(Hij overhandigt een prijs.)

APPLAUS

Henk Lansink.

(Bij een poster van WaterWindow staan mensen te praten.)

APPLAUS

VOICE-OVER: De Deltaparade vormt zoals altijd de centrale ontmoetingsplaats.
Hier zie je de nieuwste projecten en programma's door een nieuwe bril.
RIEK BAKKER: Meten, weten en handelen. Daar gaat het om.
Zeker nu we leven in een tijd van participatie, moeten overheden daarin mee.
Zo werk je samen aan een integrale aanpak, gedragen door een gedeelde visie.
Wat mij betreft, iedereen op de rug van die olifant en dan tegen elkaar zeggen: Wat stampen we lekker, hè.

(Aldus Riek Bakker. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Copyright 2016.)

GELACH GEVOLGD DOOR APPLAUS