Er zijn verschillende maatregelen in uitvoering om de beschikbaarheid van zoetwater te vegroten en om verzilting tegen te gaan. Deze kwamen zowel tijdens de ochtend- als de middagsessie aan bod. Ook werd er gesproken over samenwerking en communicatie op het gebied van zoetwatervoorziening.

Zoetwater ochtendsessie

Praat u mee?

Voor zoetwater zijn er het afgelopen jaar diverse maatregelen opgepakt: Slim Watermanagement, Waterbeschikbaarheid, Klimaatpilots en uitvoeringsmaatregelen zoals verbredingen van waterlopen. In deze sessie ging het over de algemene voortgang, de afstemming met de gebiedsprocessen, innovaties en investeringen. Betrokkenen vertellen met welke maatregelen zij aan de slag zijn om de zoetwaterdoelen te behalen en met wie zij ‘de schop hanteren’.

Dagvoorzitter Ruurd Jonge Poerink begeleidde beide sessies. Op het podium stonden Elaine Alwayn (Ministerie van IenM), Egon Ariëns (Deltaprogramma Zoetwater), Gerard Doornbos (dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland), Wim Drossaert (Dunea/Vewin), Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat), Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat), Gerbrand van 't Klooster (LTO Nederland), Josan Meijers (gedeputeerde van de Provincie Gelderland) en Roy Tummers (VEMW).

Uitkomst

Egon Ariëns vroeg zich af: "We hoorden weinig over zoetwater in de plenaire sessie. Dat lijkt op een gebrek aan gevoel voor urgentie. Maar Gerard Doornbos repliceerde: "We hoeven ons geen zorgen te maken over het gebrek aan aandacht voor zoetwater in het plenaire programma. Wij zitten al middenin de uitvoering, daarvoor moet je niet in Den Haag zijn."

Roy Tummers merkte op: "We hebben behoefte aan transitie: niet alleen naar duurzame energie, maar ook naar duurzame zoetwatervoorzieningen. Bedrijven nemen steeds meer verantwoordelijkheid, dat is positief. Maar dat vraagt om een overheid die ook de bedrijfsbelangen ziet. Samen vinden we goede oplossingen om tot waterbeschikbaarheid te komen. Om na te gaan of het klopt wat we doen, moeten we op alle niveaus blijven samenwerken. VEMW en LTO kunnen elkaar vaker tegenkomen en ondersteunen door kennis en ervaringen in de keten te delen."

Theo van de Gazelle heeft een formule voor de wil tot samenwerking: "Technische kennis (IQ) + data kennis (DQ) + emotionele kennis (EQ) in het kwadraat."

Gerard Doornbos concludeerde over verzilting van het grondwater: "Verzilting is als zachte Franse kaas: het is niet te stoppen, het maakt niet uit op welke plek je drukt, de kaas loopt er toch ergens tussenuit."

Zoetwater middagsessie

Denkt u mee?

Voor zoetwater werken diverse partners aan duurzaam en robuust zoetwaterbeheer. Wat staat ons te wachten? In deze sessie kwamen enkele opgaven aan bod zoals het Peilbesluit IJsselmeer, het Deltaplan Hoge Zandgronden, een pilot Waterbeschikbaarheid en de kleinschalige aanvoervoorzieningen. Ook was er een korte terugmelding over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Naast dagvoorzitter Ruurd Jonge Poerink stonden de volgende sprekers op het podium: Egon Ariëns (Deltaprogramma Zoetwater), Nico Dolmans (Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop), Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat), Henk Geerligs (akkerbouwer), Bernard de Jong (Hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden), Martine Leewis (Hoogheemraad van Rijnland), Wybo Nijdam (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Ivar Roefs (gemeente Breda) en Joost Wentink (samenwerkingsverband Het Blauwe Hart).

Uitkomst

Het is een goede ontwikkeling dat zoetwater nu veel aandacht krijgt en meer in de schijnwerpers staat. In de volgende fase zou ook nadruk moeten liggen op communicatie om de urgentie te benadrukken en mensen bewuster te maken van het belang.

Er waren presentaties over het peilbeleid IJsselmeer, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Samenwerking met de boeren is cruciaal voor een goede aanpak. De volgende uitkomsten werden uitgesproken:

  • De nieuwe aanpak biedt een goed uitgangspunt, ter vervanging van de oude verdringingsreeks.
  • Zorg voor een goede verbinding tussen zoetwater en andere aspecten van waterkwaliteit.
  • Zorg voor meer landbouwkennis bij de waterschappen.
  • Zorg voor een goede verbinding met boeren en wat zij in de polders kunnen doen (zoals communiceren over verzilting)
  • Het genomen peilbesluit is een startpunt en geen eindpunt van samenwerking.
Wat het publiek antwoordde op een vraag via de buzzmaster.