Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is in voorbereiding. In twee sessies laten sprekers uit de praktijk zien wat er al gebeurt op het gebied van ruimtelijke adaptatie en wat er nog nodig is.

Ruimtelijke Adaptatie ochtendsessie

Yes, we can!

De wateroverlast van afgelopen voorjaar en de hitte in september geven duidelijk aan dat het klimaat aan het veranderen is. Vroeg of laat gaat het ons allemaal raken. De urgentie om slagvaardig aan het werk te gaan om in te spelen op klimaatverandering wordt steeds nadrukkelijker. Een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is in voorbereiding. In deze sessie is vooruitgeblikt naar wat er nodig is om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel te maken van het dagelijks beleid en handelen.

Dagvoorzitter Carolien Gehrels begeleidde deze sessie. Op het podium stonden Bert Boerman (gedeputeerde van de provincie Overijssel), Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars), Lars Couvreur (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), Andries Heidema (burgemeester van de gemeente Deventer), Barend van Kessel (Bouwend Nederland), Roald Lapperre (Ministerie van IenM), Lambert Verheijen (Waterschap Aa en Maas), Ben de Reu (gedeputeerde van de provincie Zeeland) en Kees Stam (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Uitkomst

Het stimuleren van mooie initiatieven voor ruimtelijke adaptatie biedt inspiratie voor anderen. Lokale initiatieven stonden centraal. Deze vragen om een integrale blik en een goede samenwerking. Via meekoppelen met lopende ontwikkelingen (zoals herinrichting) hoeft het niet altijd méér geld te kosten.

Andries Heidema merkte op: “De kracht moet worden gevonden in de creativiteit op lokaal en regionaal niveau”. Lambert Verheijen pleitte voor een investeringsprogramma: "Gemeenten hebben een cruciale rol over hoe je groen en blauw in de ruimtelijke inrichting kan versterken”.

Barend van Kessel is bezorgd dat nog steeds 80% van de werkzaamheden traditioneel wordt aanbesteed: “De uitvoerende partijen zijn cruciaal. Tot nu toe heb ik deze partijen nog té weinig gehoord. Aannemers willen graag in gesprek." Andries Heidema sloot zich hierbij aan: “We moeten het ‘hullie zullie’ kwijt, de schotten moeten weg, samen de schouders eronder!"

Tot slot presenteerden Ben de Reu en Kees Stam de Visie regionale keringen van de waterschappen en provincies.

Ruimtelijke Adaptatie middagsessie

Pilots in de spotlight

Voor het deltaplan ruimtelijke adaptatie wordt kennis en ervaring opgedaan via pilots en projecten. Chantal ter Braak (ROM), Camiel van Drimmelen (gemeente Amsterdam), Max Eijer (provincie Overijssel) en Nick van Barneveld (gemeente Rotterdam) deelden hun ervaring binnen gebiedspilots - Amsterdam, Westpoort, IJssel-Vechtdelta en Botlek - met als thema Vitale en Kwetsbare Functies.

Maurits Schipper (waterschap Scheldestromen) en Leo Caljouw (Provincie Zeeland) spraken over de klimaat-stresstesten die voor elke Zeeuwse gemeente worden uitgevoerd. Marjolein Sterk (ARK Natuurontwikkeling) gaf toelichting op het project Kempen-Broek, een integraal project dat aspecten van zoetwater en ruimtelijke adaptatie raakt. Ook de middagsessie werd begeleid door Carolien Gehrels van Arcadis.

Uitkomst

Ruimtelijke adaptatie is maatwerk. Door elkaar lokaal op te zoeken en samen aan de slag te gaan kunnen stappen gezet worden. Geef beheerders hierbij een goede positie, want zij spelen een sleutelrol in de te beschermen ketens. Duidelijkheid over wie de regie voert is gewenst. Marjolein Sterk: "De overheid moet kaders stellen, maar de uitvoering over laten aan mensen die de urgentie het meest voelen."

Leo Caljouw verbond het lokale met het mondiale: “Opwarming van de aarde mag een mondiaal probleem zijn, het ontslaat je niet van de plicht om je best te doen er iets aan te veranderen.”

Wat het publiek antwoordde op een vraag via de buzzmaster